Криськов Kryskov1Цезарій Андрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри.

e-mail: fizkaf@ua.fm

Викладає такі дисципліни: загальна фізика (оптика, атомна і ядерна фізика), астрономія, фізичні основи мікроелектроніки, основи наукових досліджень, історія науки і техніки, метрологія, стандартизація і електричні вимірювання, методика навчання астрономії.

Коротка біографія: народився 28 жовтня 1946 р. в с. Козачки Летичівського району. У 1965 році поступив на навчання до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інститут (фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика і електротехніка»). Після закінчення з відзнакою інституту у 1970 році направлений вчителем фізики Уладівської середньої школи Хмільницького (тепер Літинського) району Вінницької області, де працював до призову на військову службу.

1976 року поступив на стаціонарну форму навчання до аспірантури при кафедрі загальної фізики Київського державного педагогічного інституту за спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків». Дисертаційні дослідження стосувались вивчення енергетичного спектру локальних електронних станів у кристалах дифосфіду кадмій-кремнію (CdSiP2). Наукові дослідження виконані у Національному університеті імені Тараса Шевченка (термостимульовані явища), Московському університеті імені Михайла Ломоносова (катодолюмінісценція) та Вільнюському університеті (електричні явища та ефект Холла). У 1981 році після захисту кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої ради Вільнюського державного університету переведений на посаду старшого викладача. 1984 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики. З 1987 року і по цей час очолюю кафедру фізики Кам’янець-Подільського національного університету. Веду лекційні, практичні та лабораторні курси з дисциплін: загальна фізика, фізика твердого тіла, астрономія, методика навчання астрономії, фізичні основи мікроелектроніки, основи наукових досліджень, спецкурси. Для окремих дисциплін розробив авторські навчальні програми та методичне забезпечення.

Наукові дослідження у Кам’янець-Подільському державному інституті розпочав з 1984 року виконанням держбюджетної науково-дослідної теми з розробки приймачів випромінювання для рентгенівської томографії. Тоді ж було створено науково-дослідну лабораторію напівпровідників і оснащено її обладнанням для проведення технологічних експериментів з синтезу напівпровідникових сполук та вирощування кристалів.

Серед госпдоговірних науково-дослідних тем варто відзначити розробку методів очищення компонентів та синтез напівпровідникових сполук А2В6 (сульфід кадмію), яка виконувалась спільно з інститутом напівпровідників АН України на замовлення однієї з організацій Москви для створення високояскравісних катодолюмінофорів (діагностика онкологічних захворювань). Частину досліджень виконано у Вільнюському державному університеті та Каунаському політехнічному інституті.

З 1992 по 1998 рік керував виконанням держбюджетних науково-дослідних тем за державною програмою «Нові речовини і матеріали». Дослідження були спрямовані на вдосконалення технологій синтезу матеріалів для сонячних елементів. В процесі виконання робіт вдосконалено методи очищення речовин вакуумною сублімацією та розроблено спосіб і пристрій для стабілізації швидкості перенесення речовин при синтезі напівпровідникових сполук методом Бріджмена-Стокбаргера. Створено пристрій для зонного плавлення речовин.

В даний час кафедрою виконуються держбюджетні наукові дослідження з технології синтезу халькогенідних напівпровідників та розробки пристроїв на їх основі (термоелектричні елементи та системи оптичного запису інформації). Такі дослідження проводяться сумісно з Інститутом Фізики Напівпровідників НАН України (м. Київ), Інститутом Прикладної Фізики АН Молдови (м. Кишинів), Прикрпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Львівським національним університетом імені Івана Франка. Окремі технологічні розробки захищені патентами України на корисні моделі (4 патенти).

Результати досліджень доповідались на Міжнародних, Всесоюзних та республіканських наукових конференціях у містах Алма-Ата, Ужгород, Львів, Умань, Вінниця, Київ, Одеса, Кам’янець-Подільський, Біла Церква, Новосибірськ, Москва, Воронеж, Томськ, Калуга, Кишинів тощо.

Наукові розробки експонувались на Міжнародних виставках (Москва, Сімферополь, Київ) і відзначені золотими медалями та дипломами оргкомітетів.

Значна увага приділяється роботі з обдарованою молоддю, залученням студентів факультету до виконання планових та ініціативних досліджень кафедри та керуванням підготовкою наукових досліджень учнів в рамках діяльності МАН України. Наукова робота у 2013 році посіла третє місце на Україні. Студентські наукові роботи у 2014 та 2015 роках зайняли другі місця на Всеукраїнських конкурсах.

Автор 7 навчальних посібників, співавтор 92 наукових статей (наукові журнали «Український фізичний журнал», «Фізика і хімія твердого тіла», «Термоелектрика», «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» (Україна), «Физика и техника полупроводников», «Неорганические материалы» (Росія), “Physica Status Solidi (Berlin, German), “Ceramics International” (Amsterdam, Holland), “Optical Diagnostics of Materials and Devices for Opto-, Micro,- and Quantum Electronics, Kyiv-Bellingham-Washington”, “Proceeding of SPIE “Optoelectronic Information Technologies”, “Moldavian Journal of the Physical Science”, 2-х авторських свідоцтв та 5-ти патентів на винаходи. Наукові розробки кафедри експонувались на Міжнародних виставках “Optics-Expo-95” (м. Москва), «Високі технології», «Барвиста Україна» (м. Київ), (м. Сімферополь) та відзначені дипломами і золотими медалями оргкомітетів та золотою медаллю «Нікола Тесла» Угорської Академії Наук.