Привітання з нагоди Нового 2018 року та Різдвяних свят!

posted in: Оголошення | 0

Колектив кафедри фізики фізико-математичного факультету вітає усіх з  Новим роком та Різдвом Христовим!     Щиро вітаємо усіх з Новим роком та Різдвом Христовим ! Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром та радістю, а очі світяться … Continued

Механіка

 

hiroskopМеханіка перший розділ загальної фізики який читається студентам спеціальності фізика. Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними поняттями, явищами та законами, що описують механічні рухи; виробити вміння застосування теоретичних знань для аналізу і опису процесів, розрахунку або оцінки їх параметрів; виробити навички експериментальної реалізації окремих видів руху, дослідження їх перебігу та перевірки основних законів; розвинути логічне мислення.

В процесі навчання студентом вивчатимуться закони кінематики і динаміки матеріальної точки, системи матеріальних точок та твердого тіла. Розглядатимуться особливості використання законів збереження для аналізу процесів в механічних системах. Також програмою передбачено вивчення законів механіки суцільних середовищ (пружних тіл, рідин та газів).

Особлива увага при вивченні курсу приділяється лабораторним роботам, під час яких студенти самостійно мають змогу перевірити на практиці отримані теоретичні знання та виробити навички проведення фізичних експериментів.

×
Термодинаміка і статистична фізика

 

Термодинаміка і статистична фізика заключний розділ теоретичної фізики який вивчає властивості як класичних так і квантових систем у стані рівноваги та рівноважні процеси які можуть відбуватися в цих системах. Даний курс теоретично обґрунтовує велику кількість законів фізики, аналізує та прогнозує властивості різних систем. В процесі навчання студенти будуть знати:

×
Біофізика

 

Біофізика – галузь науки, яка вивчає фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльність, відтворення життя на всіх рівнях, починаючи з молекул, клітин, органів та тканин, закінчуючи організмами та біосфери в цілому. Це цікава область знань, що знаходиться на стику біології, фізики, хімії, математики та медицини. Основними завданнями вивчення дисципліни “Біофізика” є вивчення молекулярних основ структури та функціонування субклітинних утворень, виявлення загальних законів обміну речовин і енергії на рівні клітини, вивчення шляхів та механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах.

×
Нетрадиційні джерела енергії

 

“Нетрадиційні джерела енергії ” – дисципліна фізико-математичного циклу, яка доповнює знання отримані студентами в загальному і теоретичному курсі фізики і розширює їх професійну орієнтацію. Нетрадиційні джерела енергії – це дисципліна яка показує яким чином застосовуються закони фізики в сучасних пристроях генерування та накопичення електричної енергії таких як електрохімічні конденсатори, літієві джерела струму та акумулятори, сонячні фотоелементи, термоелементи та ін. Таким чином дана дисципліна тісно взаємодіє із загальною фізикою, зокрема із такими розділами як «Електрика», «Молекулярна фізика», «Оптика» та ін. Питання енергетики одне з найважливіших питань які стоять перед людством. Природні запаси енергії вичерпуються тому необхідно створювати альтернативні джерела електричної енергії. Саме такому аспекту присвячена дана дисципліна. Основна увага приділятиметься портативним пристроям які на сьогоднішній день заполонили наше сьогодення. Як результат вивчення даного курсу студент отримає знання та необхідні навички для виготовлення та дослідження сучасних джерел електричного струму.

×
Оптика

 

Оптика – розділ фізики, який вивчає природу світла, закони його поширення і взаємодії з речовиною. Оптика поділяється на три розділи – геометрична, хвильова і нелінійна. Геометрична оптика базується на чотирьох законах – закон прямолінійного поширення світла, закон незалежності світлових променів, закон відбивання світла і закон заломлення світла. Розглядаються принципи побудови зображень у дзеркалах (плоских і сферичних), лінзах (збірних, розсівних та їх комбінації) проходження світла через призми. На цій основі визначаються принципи побудови оптичних пристроїв з урахуванням недоліків оптичних систем. Хвильова оптика розглядає явища, обумовлені тим, що світло – це електромагнітні хвилі. Зокрема, це явища інтерференції, дифракції, поляризації та дисперсії світла. За допомогою цих явищ можна визначати довжину світлових хвиль (дифракційна гратка), безконтактно оцінювати якість обробки плоских поверхонь (мікроінтерферометр Лінника), здійснювати індикацію зображень з використанням рідких кристалів тощо. Нелінійна оптика, яка сформувалась у 60-х роках минулого століття, пояснює явища, обумовлені взаємодією лазерного випромінювання з оптично прозорими речовинами – ефекти самоканалювання та самофокусування світла, які лягли в основу лікування дефектів зору.

×
Атомна і ядерна фізика

 

Атомна і ядерна фізика вивчає будову і властивості атомів, атомних ядер та елементарних часток. Атомна фізика розглядає квантові властивості світла (фотоефект), явища люмінесценції та спектральний аналіз, будову атома і особливості формування атомних орбіт. Ядерна фізика вивчає будову атомних ядер, властивості ядерних сил, ядерні реакції та їх використання для отримання нових хімічних елементів, а також методи звільнення і використання ядерної енергії (ланцюгові й термоядерні реакції) – ядерну енергетику. Фізика елементарних часток розглядає їх класифікацію, особливості взаємодії та взаємоперетворень, сучасні питання стосовно кваркових моделей.

×
Астрономія

 

Астрономія – наука про рух, будову, фізико-хімічні параметри, походження і еволюцію небесних тіл та їх систем. Поділяється на окремі розділи: сферична астрономія, небесна механіка, астрофізика, планетна, зоряна і галактична астрономія, космології та космогонія. Сферична астрономія розробляє методи вимірювання координат світил, їх використання для визначення географічних координат, служби часу; типи календарів та їх реформи; методи вимірювання відстаней до світил. Небесна механіка вивчає особливості видимого руху планет та їх конфігурації; закони Кеплера, всесвітнє тяжіння та методи визначення мас небесних тіл, елементи космонавтики і її використання для практичних потреб людства. Астрофізика розглядає особливості випромінювання світла небесними тілами та методи дистанційного визначення температури і хімічного складу зір, види телескопів для різних діапазонів випромінювання; способи визначення світності зір та їх зоряних величин. Планетна астрономія вивчає планети і їх супутники, астероїди, комети, метеори і метеорити. Зоряна астрономія розглядає моделі внутрішньої будови зір, можливі джерела енергії випромінювання, подвійні і кратні та фізично-змінні зорі, а також процеси в них, які приводять до утворення Нових і Наднових зір, пульсарів і «чорних дір»; зоряні скупчення і асоціації. Галактична астрономія вивчає галактики і їх типи, нашу та найближчі сусідні галактики і їх структуру. Космологія і космогонія формують моделі про походження і еволюцію Всесвіту (модель Великого вибуху і альтернативні) та Сонячної системи, методи пошуку інших цивілізацій.

×
Фізичні основи мікроелектроніки

 

Фізичні основи мікроелектроніки: розглядається весь ланцюжок створення мікроелектронних пристроїв – від синтезу напівпровідникових сполук і вирощування їх кристалів, вивчення фізичних властивостей до формування електронно-діркових переходів різними методами, включаючи фотолітографію для створення геометрії пристроїв та імплантацію для зміни їх типу провідності (діоди, тиристори, варікапи, варистори, стабілітрони, транзистори і мікросхеми.

×
Основи наукових досліджень

 

Основи наукових досліджень: вивчення особливостей проведення наукових досліджень різного рівня складності: курсові, дипломні, магістерські роботи, дослідження в системі Малої Академії Наук, методи пошуку наукової інформації; виконання робіт на замовлення; методи рішення технічних завдань, обробка та оформлення результатів досліджень.

×
Історія науки і техніки

 

Історія науки і техніки: вивчення дисципліни орієнтоване на формування знань про основні етапи розвитку та становлення уявлень людства про оточуючий світ від античності до сучасності. Окремо розглянуто прогрес суспільства у розробці знарядь праці в античному світі, механізмів і машин в епоху середньовіччя, вплив науки та інженерії на зміну ручної праці роботою механізмів і машин. Виділені досягнення у розумінні механічних, теплових та електричних явищ, хімії, математики. Проаналізовано вплив уявлень про теплові процеси, які привели до розробок теплових машин. Показано, як досягнення в хімії спонукали розвиток матеріалознавства та металургії, а вивчення електричних явищ дав початок виготовлення автономних джерел живлення, винаходу електричного освітлення. Встановлюється, як відкриття закону електромагнітної індукції стало основою сучасної електроенергетики. Зазначається, що вивчення оптичних явищ привело до розробки оптичних пристроїв: підзорної труби, телескопа, мікроскопа тощо. Співставлено вплив теоретичних розробок на прогрес розвитку техніки. Звернута увага на можливі ризики для цивілізації сучасних досліджень в напрямках генної інженерії та нанотехнологій.

×
Метрологія, стандартизація і електричні вимірювання

 

Метрологія, стандартизація і електричні вимірювання: вивчення дисципліни орієнтоване на формування знань, умінь і навичок, необхідних для інформаційного і метрологічного забезпечення систем контролю і управління якістю, мотивації до самоосвіти для вивчення спеціальних дисциплін, правових, науково-технічних, економічних і методичних основ сертифікації та стандартизації виробів електроніки та послуг у їх експлуатації й сервісному обслуговуванні.

×
Методика навчання астрономії

 

Методика навчання астрономії: ознайомлення з основними поняттями, явищами, моделями та законами, що їх описують, стосовно руху та конфігурацій планет і зірок; вироблення вміння застосування теоретичних знань для аналізу і опису процесів, розрахунку або оцінки їх протікання; виробити навички практичного використання астрономічних інструментів, прогнозування умов спостереження небесних тіл, їх пошук на нічному небі; розвинути логічне мислення.

×
Периферійні пристрої та їх програмування
×
Молекулярна фізика

molekula

×
Електрика і магнетизм
×
Класична механіка
×
Електродинаміка
×
Квантова механіка
×
Аналогова і цифрова схемотехніка

 

Курс «Схемотехніка. Розділи цифрова та аналогова» призначений для підготовки фахівців в області розробки апаратних засобів сучасних інформаційних технологій. Основний метою освоєння курсу є навчання базовим знанням, сучасним технологіям, практичним навичкам для розробки апаратних засобів. Особливістю курсу є те, що класичні знання по схемотехніці даються з урахуванням сучасних тенденцій у розвитку елементної бази і мов опису апаратних засобів.

Для досягнення поставленої мети завданнями курсу є наступні:

Після закінчення вивчення курсу студент повинен:

×
Основи теорії кіл
×
Фізика твердого тіла
×
Основи електро- та радіотехніки
×
Фізика напівпровідників та діелектриків
×
Сучасні методи експериментальних досліджень
×
Моделювання електронних схем

 

Курс «Моделювання электронных схем» призначений для підготовки фахівців в області розробки апаратних засобів за допомогою сучасних комп’ютерних технологій.

Основною метою освоєння курсу є навчання базовим знанням, сучасним комп’ютерним технологіям в області моделювання електронних схем, практичним навичкам для розробки апаратних засобів.

Для досягнення поставленої мети завданнями курсу є наступні:

Після закінчення вивчення курсу студент повинен:

Мати уявлення про: принципи моделювання електронних схем сучасними засобами;

Знати: особливості моделювання основних функціональних схемотехнічних елементів

Вміти: моделювати електронну схему сучасними комп’ютерними засобами;

×

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

×

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

×

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

×

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

×

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

×

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

×

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

×

×

×
form_einshtein

×