Навчальна лабораторія фізики твердого тіла (ауд. №6)

DSCN6227_1

Призначення: забезпечення можливостей постановки та проведення експериментів для вивчення фізики твердого тіла:

 • демонстрація розподілу електронів за енергією при термоемісії; визначення концентрації вільних електронів в металі на основі спостереження ефекта Холла;
 • дослідження ферорезонансних стабілізаторів напруг;
 • дослідження залежності коефіцієнта тепловіддачі сталі від різниці температур поверхні і оточуючого середовища;
 • вивчення монохроматора;
 • вивчення інтерференції поляризованого світла; вплив зовнішніх чинників на провідність напівпровідників.

біофізики (для студентів природничого факультету):

 • фізичні основи клінічного методу визначення тиску крові;
 • дослідження пружних властивостей біологічних тканин;
 • визначення в’язкості біологічного розчину;
 • вивчення проникності мембрани для метиленового синього;
 • вимір концентраційного потенціалу компенсаційним методом;
 • вивчення електрокінетичних явищ у розчинах електролітів.

фізики ( для студентів природничого факультету спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища  та збалансоване природокористування»:

 • демонстрація закону Фарадея;
 • градуювання термопари;
 • вимірювання опорів за допомогою містка Уітсона;
 • визначення концентрації розчину цукру поляриметром;
 • визначення розмірів молекули олеїнової кислоти за допомогою моношару;
 • вивчення лінійчастих спектрів газоподібних речовин;
 • визначення коефіцієнта внутрішнього тертя (в’язкості) рідин методом Стокса;
 • вивчення магнітного поля Землі;
 • вивчення поверхневих властивостей рідин;
 • визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки.

Кількість робочих місць – 26

Оснащення: навчальні  стенди, які дозволяють проводити експериментальні дослідження; прилади для самостійного конструювання схем лабораторних робіт (вольтметри, амперметри, ватметри, реостати, монохроматор, гальванометри, поляризаційний мікроскоп, мілівеберметр, візкозиметри, насоси, магніти); сучасні  прилади та обладнання, яке забезпечує ілюстрацію фізичних процесів, навчальні демонстраційні програми.

 

Навчальна лабораторія механіки, оптики та атомної фізики (ауд. №8, №9)

 

Навчальна лабораторія молекулярної фізики, електрики та магнетизму (ауд. №10)

Навчальна лабораторія електротехніки та радіотехніки (ауд. №201,  №206)

IMG_20151007_084151

В лабораторії проводяться модульні лабораторні роботи з курсу основ електротехніки (ауд. №201).

Теорія змінних струмів, електричні вимірювання, електричні апарати і машини.

Під час даного курсу досліджуються послідовні та паралельні з’єднання, сполучення приймачів зіркою та трикутником у трифазній системі, шунтовий генератор, шунтовий і асинхронний електродвигун та інше.

В ауд. №206 проводяться модульні лабораторні роботи з курсу основ електроніки і радіотехніки, нетрадиційних джерел енергії та цифрової схемотехніки.

Елетроніка і радіотехніка

Напівпровідникові прилади і пристрої. Електромагнітні коливання і хвилі. Пристрої з розподіленими параметрами. IMG_20151013_113910

Під час лабораторних робіт досліджуються термо- та фоторезистори, випромінювальні діоди, напівпровідникові стабілітрони, біполярні та польові транзистори, мостовий випрямляч, підсилювач звукової частоти, зв’язані контури.  Вивчаються амплітудні і частотні модуляції. Визначається довжина електромагнітної хвилі і швидкість її поширення за допомогою двопровідної лінії.

На лабораторних роботах з Нетрадиційних джерел енергії студенти виготовляють та досліджують конденсатори, виготовляють і градуюють термопари. Визначають електрорушійну силу джерела струму методом компенсації,  спектральну залежність сонячних елементів живлення. Досліджують залежність термо ЕРС від зміни температури напівпровідникових матеріалів. Вивчають принцип IMG_20151013_114118перетворення вітрової енергії в електричну.

На лабораторних роботах з Цифрової схемотехніки студенти модулюють на ком’ютері прилади а потім збирають їх на макетках.